1. הפעלת תוסף ״רב מסר״

2. במידה ולקוח/ה של רב מסר

3. במידה ולא לקוח/ה של רב מסר

4. הגדרת הרשימה לדף המכירה

5. יצירת קורס למכירה

6. הוספת פרטי הקורס, מחיר

7. בתוך רב מסר - יש לחבר את סקולר לרב מסר

8. בתוך רב מסר - יש ליצור קורס ולהגדיר

העמוד מוכן!


האם מצאת את התשובה שלך?